Maatschappelijke opgaven, doelgericht en duurzaam aangepakt

Over Bureau Queste

Betrokken partner, binden van belangen

Bureau Queste richt zich sinds 2005 op maatschappelijke vraagstukken waar de (semi)-overheid verantwoordelijk voor is. De vraagstukken gaan over de manier waarop de samenleving is georganiseerd en in hoeverre dit aansluit op de publieke behoefte. Wij zijn thuis in de integrale thema’s zorg en veiligheid, wonen en wijken, samen leven, welzijn, participatie en jeugd. Onze adviseurs buigen zich over deze thema’s in opdracht van overheden, woningcorporaties zorg- of welzijnsorganisaties en samenwerkingsverbanden tussen deze partijen.

Als adviesbureau beschikken we over een breed netwerk van collega’s, adviseurs en bureaus. Dat geeft ons de ruimte om snel een samenwerking op te zetten en elke vraag met de juiste expertise te beantwoorden. Onze adviseurs zijn breed inzetbaar door hun inhoudelijke en organisatorische kennis. Zij kunnen met meerdere rollen uit de voeten zoals strategisch adviseur, kwartiermaker, programmamanager, projectleider en kennisverbeteraar. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 Programma-management en projectleiding

Programma-management en projectleiding

Om succesvol tot sturing van de opgaven te komen, zijn draagvlak en duidelijkheid over de uitvoeringsstrategie belangrijk. Onze adviseurs helpen bij het opstellen van programma’s en/of definiëren van projecten. Zij zijn inzetbaar voor de rollen van programmamanager of projectleider. Onze projectleiders zijn goed in het vertalen van ontwikkelopgaven naar projectplannen. Zij werken samen met het projectteam, resultaatgericht, aan de uitvoering. 

Strategische advisering

Strategische advisering

Strategische advisering gaat verder dan alleen het bepalen van de juiste koers. Wij weten snel wat er speelt en hebben de nodige inhoudelijke kennis op het gebied van veiligheid en zorg, wonen, samen leven, integratie, participatie en jeugd. Hierdoor weten onze adviseurs als geen ander hoe zij de gewenste koers kunnen vertalen naar een gerichte verander- of uitvoeringsstrategie. Zij worden ook ingeschakeld voor onafhankelijke procesbegeleiding, het opstellen van visies en voor projecten en interim-opdrachten om besluiten tot stand te brengen. 

Kwartier maken

Kwartier maken

Onze adviseurs worden ingezet als de puzzel nog niet gelegd is. Er is een idee ontstaan tussen verschillende partijen, maar er zijn nog geen duidelijke stappen gezet. Onze kwartiermakers gaan vastberaden en met de nodige creativiteit, aan de slag. Zij helpen bij het duiden van verdere stappen, het enthousiasmeren van benodigde partners enhet opstarten  van het geformuleerde verandertraject. 

Kennisverbetering

Kennisverbetering

Leren van, met en door elkaar staan bij kennisverbetering centraal. Nu steeds meer verschillende organisaties werken met mensen met diverse professionele achtergronden, is het soms lastig om dezelfde taal te vinden. Daarnaast komt er vaak veel kennis en ervaring samen waarmee belangrijke lessen voor de toekomst getrokken kunnen worden. In een op maat gemaakt programma komt dit samen. Dit kan variëren van een enkele workshop tot een leerkring of een reeks markten. 

Onze werkwijze

Werken vanuit de opgave

Dankzij onze jarenlange ervaring zijn onze adviseurs deskundige sparringpartners. We helpen graag om een probleem of plan op de juiste manier aan te pakken. Wil jouw organisatie bijvoorbeeld anticiperen op veranderingen of opgaven scherper duiden? Heeft jouw organisatie daarvoor inzicht nodig in de trends en ontwikkelingen of een scan van de huidige situatie? Zijn jullie op zoek naar een gedragen aanpak van de veranderopgave of wil je een aanpak juist een nieuwe impuls geven? Bureau Queste biedt met analyse, advies en/of procesontwerp de juiste handvatten.  

Wij hebben kennis van en ervaring in

Sinds 2005 draagt Bureau Queste bij aan een gerichte aanpak van maatschappelijke opgaven. Zo werken wij aan de volgende integrale thema’s:

Inclusieve samenleving

We werken met elkaar aan een inclusieve samenleving. Dat vraagt om erkenning van interesses/behoeften en inzet van talenten van de inwoners zodat zij mee doen, meedenken, meebeslissen en zich thuis voelen. Het is een spannend proces voor de overheid, maatschappelijk middenveld en inwoners. De belangen kunnen verschillend zijn, of tegen elkaar inwerken. Dat vraagt om binding van belangen en een goede vertaling in projecten en programma’s.

Impressie projecten »

Goed wonen voor iedereen

Gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijk middenveld zetten zich in samenspraak met huurders/inwoners in voor goed wonen voor iedereen. Hoe inspanningen vorm krijgen, worden vastgelegd in onder andere woonvisies, woningbouwprogramma's, koersplannen, portfoliobeleid, (integrale) prestatieafspraken of bijvoorbeeld een wijkaanpak. Een veelheid aan doelen wordt nagestreefd. Anticiperen op ontwikkelingen, balanceren tussen belangen, met elkaar in gesprek over verbeterpunten of bijsturing en op die manier tot een gezamenlijke agenda en uitvoering komen. Wij helpen u daar graag bij. 

Impressie projecten »

Zorg & veiligheid

Alle inwoners hebben recht op zich goed te ontwikkelen en te ontplooien. Veiligheid is daarbij een basisvoorwaarde. Voor een groep kwetsbare inwoners zijn de problemen helaas zo groot dat veiligheid in het geding is. Oplossingen zijn gericht op het borgen van de veiligheid én op het bieden van de juiste ondersteuning. Dit met alle ketenpartners goed organiseren én goed uitvoeren is door de complexiteit van de casuïstiek een grote uitdaging. Wij kunnen u daar goed bij ondersteunen.  

Impressie projecten »

Duurzaam, samen

De uitdagingen van deze tijd, zoals de coronacrisis, klimaatverandering, de verandering van de bevolkingssamenstelling, vragen om andere aanpakken. Hoe gaan we om met hergebruik? Hoe houden we het betaalbaar? Hoe zorgen we er voor dat deze opgaven voor iedereen te dragen zijn? Hoe organiseren we met elkaar steeds de juiste netwerken, misschien steeds met andere partijen, zonder dat we aan slagkracht inboeten?  Hoe faciliteer je dit, hoe organiseer je dit en hoe stel je doelen om toekomstgericht te blijven werken. Bureau Queste denkt graag mee.

Impressie projecten »